Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Formulari de propostes Pressupostos Participatius FGC 2023

 

 

 

 

 

 

FEU LA VOSTRA PROPOSTA!

 

L’Estratègia d’Activisme ens impulsa a processos de cocreació innovadors que permetin la participació, la implicació, la suma de talent i el lideratge participatiu de totes les persones que formen part d’FGC i dels grups d’interès de l’empresa.

Amb aquest objectiu, iniciem la tercera edició dels pressupostos participatius d’FGC, on tant el personal d’FGC com la ciutadania en general, tindrem un paper protagonista aportant propostes per aconseguir millores en el nostre servei.

Totes les vostres propostes seran valorades per una comissió tècnica que confirmarà que segueixin els criteris marcats en el protocol del procés:

  • Referents a inversions. Es considera inversió quan es destina a l’adquisició d’un bé o servei que augmenta el valor de l’empresa (els actius), és a dir, que no es consumeix ni desapareix, sinó que perdura en el temps. Així, el bé o servei ha de tenir una vida útil superior a un any, i si es destina a un bé que ja forma part d’FGC, serà considerat inversió si li allarga la vida útil. Per exemple: arranjaments i adequacions a les dependències de personal, arranjaments a les estacions per millorar el confort dels clients, adequacions de la il·luminació en passos inferiors i entorns d’estacions, instal·lació de nou mobiliari a les estacions o adequació de l’actual (bancs, marquesines ...).
  • Amb un cost màxim de 60.000 € (IVA exclòs) per a les propostes de subministrament i serveis i de 80.000 € (IVA exclòs) per a les propostes d’obres i amb uns costos d’explotació assumibles a llarg termini per a garantir la sostenibilitat del projecte.
  • Viables a nivell jurídic i tècnic i compatibles amb l’estratègia empresarial.
  • Incloses dins els àmbits competencials d’FGC.
  • Comportar un benefici tangible ja sigui pel personal o per a la ciutadania.
  • Identificades amb les dades de contacte de la persona que fa la proposta, per poder resoldre possibles dubtes.

 

Les propostes han de ser el més concretes i detallades possible. La comissió tècnica tindrà la potestat de descartar propostes que no incloguin una descripció suficientment detallada i justificada o que siguin ambigües.

Per facilitar l’elaboració de propostes, a continuació, trobareu exemples de propostes vàlides i no vàlides d’anteriors edicions:

 

El període de presentació serà entre l’1 i el 31 de març de 2023.

Per a possibles dubtes sobre la presentació de propostes, s’oferirà suport a través del correu electrònic activisme@fgc.cat